ראשי  |   ארכיון  |   קישורים נוספים  |   מה אפשר לעשות ?  |  English  |  Français  |  al.nueman@gmail.com


פסיקת בג"צ לגבי אל-נועמן מתאריך 22/3/05

בבית המשפט העליון בשבתו כבית משפט גבוה לצדק
בג"ץ 6181/04
בפני: כבוד הנשיא א' ברק
כבוד המישנה לנשיא מ' חשין
כבוד השופט א' ריבלין
העותרים: אחמד אלדרעאווי ועוד 65 אח'
נ ג ד
המשיבים: 1. שר הביטחון
2. השר לביטחון פנים
3. המפקד הצבאי לאזור יהודה ושומרון
בשם העותרים: עו"ד שלמה לקר
בשם המשיבים: עו"ד יובל רויטמן

פ ס ק -ד י ן
עניינה של עתירה זו בתוואי גדר ההפרדה באזור כפר נועמן, המצוי באזור
ירושלים. העותרים ביקשו לשנות תוואי זה ולהעניק להם היתרי שהייה זמניים עד
להחלטת משרד הפנים בבקשותיהם למתן מעמד של תושבי קבע. לחילופין, העותרים
ביקשו כי יוקם שער שיאפשר את מעברם מבתיהם לאזור בית לחם.
בעלי הדין הודיעו (ביום 17.3.05 ) על הגעה להסדר מוסכם ביניהם, לו אנו
נותנים תוקף של פסק-דין. על-פי עיקרי הסדר זה, המשיבים מתחייבים שלא לחסום את
הדרך המחברת מאזור כפר נועמן לאזור יהודה ושומרון, ולאפשר את תנועת העותרים
וכלי רכבם מאזור זה לשטח הכפר ובחזרה. כן מתחייבים המשיבים לשפר את תוואי
הדרך המובילה מאזור הכפר לאזור יהודה ושומרון מבחינה בטיחותית, ולחברה לאזור
בו עתיד להיבנות המעבר הזמני בגדר הביטחון. אשר לשהיית העותרים באזור הכפר,
בעלי הדין הסכימו על פנייה מטעמם לגורם מוסמך, שייקבע על-ידי המשיבים בהודעה
שתימסר לעותרים, בבקשה להתיר את המשך שהייתם ומגוריהם באזור. העותרים,
2
מצדם, מתחייבים לשתף פעולה באופן מלא עם אותו גורם שייקבע. 45 ימים לאחר
,( משלוח ההודעה לעותרים, יבוטל צו הביניים שיצא מבית משפט זה (ביום 30.6.04
אשר אסר על מעצר מי מהעותרים על רקע שהייה שלא כדין בישראל. במקביל,
המשיבים מתחייבים שלא לפגוע במהלך החיים הרגיל של העותרים ובכלל זאת להימנע
ממעצרם ומהרחקתם של מי מתושבי הכפר שיגיש בקשה מסודרת בהתאם לתנאים
שיפורטו בהודעה. התחייבות זו תעמוד בתוקף עד ל 45- ימים לאחר מתן החלטה סופית
בבקשתו של כל פונה. המשיבים מדגישים כי לא ירחיקו מישראל מי מהעותרים שישהה
באזור מגוריו בכפר, על רקע של אכיפת חוק הכניסה לישראל או אכיפת הוראות,
צווים, או תקנות, לעניין יציאה מהאזור, עד לחלוף 45 ימים לאחר מתן החלטה סופית
בבקשתו. למען הסר ספק, המשיבים מבהירים כי יהיו רשאים לדחות בקשתו של מי
שלא ישתף פעולה בהליכי הבדיקה. עוד הם מבהירים, כי אין בהסדר זה כדי למנוע
מהם לפעול לאכיפת חוקי השהייה בישראל על מי מהעותרים שישהה מחוץ לתחומי
הכפר, בתוך שטח מדינת u1497 ישראל. לבסוף, העותרים שומרים על זכותם לשוב ולעתור
כנגד החלטת המשיבים לדחות בקשה ספציפית.
רשמנו לפנינו את הצהרת העותרים, שניתנה שלא על דעת המשיבים, לפיה הם
עומדים על זכותם שלא תהיה פגיעה בזכויותיהם הקנייניות, בחופש התנועה שלהם,
ובזכותם למגורים ולניהול אורח חיים תקין בכפר נועמן, כתוצאה מהקמת גדר
ההפרדה. עוד מצהירים העותרים על זכותם להמשיך ולהתגורר בבתיהם בכפר ולקבל
שירותים עירוניים כמקובל. לבסוף, העותרים מצהירים על זכותם לשוב ולעתור לבית
משפט זה בעקבות תשובות סופיות באשר למעמדם באזור מגוריהם.
בכפוף לאמור לעיל ולהסדר המוסכם לו אנו נותנים תוקף של פסק-דין, אנו
מורים על מחיקת העתירה מבלי לעשות צו להוצאות.
.( ניתן היום, י"א אדר ב, תשס"ה ( 22.03.05
ה נ ש י א המישנה לנשיא ש ו פ ט
_________________________
04061810_A11.doc. העותק כפוף לשינויי עריכה וניסוח
אתר אינטרנט www.court.gov.il , מרכז מידע, טל' 02-6750444


Make your own free website on Tripod.com